+

ஆஞ்சநேயருக்கு ஏன் வடை மாலையும், ஜாங்கிரி மாலையும்?

+

நிலைத்த ஆனந்தம் எது?

+

பம்பாயில் ஒரு அதிசயம்! – பெரியவா

+

எம்.ஜி.ஆர்.க்கு ஆசி மகா பெரியவா

+

நைமிசாரண்யம் தெரியுமோ?

+

கலியுகம் கண்ட காஞ்சி மஹான்

+

காக்க… காக்க…

FEEDBACK

Your feedback is much important to enhance the experience of this portal and make more useful for Sri Pariyava devotees

Sending

©2019 Periyava community dedicated for his devotees

or

Forgot your details?