+

இது தான் பக்தி. இது தான் அருள்

+

அந்திம ஸ்மரணை

+

அபிவாதயேங்கறது ஒரு life history மாதிரி

+

பக்தனுக்காக இயற்கையை கட்டுப்படுத்திய பெரியவா!

+

மன்னனை மனம் திருந்த வைத்த கவிஞர்

+

சித்த சுத்தியும், ஆத்ம திருப்தியும் ஏற்படும் வழி

+

குரங்கு… பத்திரம்… பத்திரம்…

FEEDBACK

Your feedback is much important to enhance the experience of this portal and make more useful for Sri Pariyava devotees

Sending

©2018 Periyava community dedicated for his devotees

or

Forgot your details?