+

சிரத்தையோடு தானம் கொடுக்க வேண்டும்

+

நம்மரெண்டு பேருக்கும் ஒரே தொழில்தான்

+

பாவத்தைப் போக்குவதற்கு உபாயம்

+

காமாட்சி அப்படிப் பண்ணிட்டாளாக்கும்!

+

அம்பாளுக்குச் செய்கிற அலங்காரம்

+

கோ பூஜை

+

படப்பாட்டி என்று அறியப்பட்ட செல்லம்மா பாட்டி

+

ஏரண்டகர் கதை

+

நாராயணீயம் மகிமை

+

என்றும் நீயே நிரந்தரம்

FEEDBACK

Your feedback is much important to enhance the experience of this portal and make more useful for Sri Pariyava devotees

Sending

©2019 Periyava community dedicated for his devotees

or

Forgot your details?