பாவத்தைப் போக்குவதற்கு உபாயம்

Submit New Post!

553768_415881758452883_1971568690_n

தானம், தர்மம், கர்ன அநுஷ்டானம், ஈஸ்வர நாமோச்சரணம், ஆலய தரிசனம் முதலியவையே சத்கார்யங்கள். பாவத்தைப் போக்குவதற்கு இவையே உபாயம்..

ஒரு குடும்பத்தில் பத்தினி ஒழுங்கு தப்பி நடந்தால் அதன் பலாபலன் அவளைத் தாக்காது. அவளை நல்வழிப்படுத்த தவறிய புருஷனைத்தான் சேரும்.

நம் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் இந்த உபதேசத்தை உரைத்து உரைத்து அலசிப் பார்க்க வேண்டும்.

இந்தக் காரியத்தில் சொந்த லாபம், பேர், புகழ் இருக்கிறதா? ஆசை இருக்கிறதா? ஆசை இருக்கிறதா? துவேஷம் இருக்கிறதா? பட்சபாதம் இருக்கிறதா? இவை இருந்தால் வெளிப்பார்வைக்கு நாம் செய்வது எத்தனை உயர்வாக இருந்தாலும் பாபம் தான்.

பண்ணிய பாபங்களுக்கெல்லாம் ஈடாக எதிர்த்தட்டில் புண்ணிய கர்மங்களை ஏற்றியாக வேண்டும்.

கணக்கு வழக்கில்லாமல் புண்ணியம் பண்ணுவதற்கு மனநெறி முதலில் ஏற்பட வேண்டும்.

அது ஏற்படுவதற்கு நம்முடைய பேச்சு, எண்ணம், நமக்கென்று பண்ணிக் கொள்ளும் காரியம், சொந்தச்செலவு, சாப்பாடு, ட்ரெஸ் எல்லாவற்றிலும் கணக்காய் இருந்தால் தான் முடியும்.

Leave a reply

FEEDBACK

Your feedback is much important to enhance the experience of this portal and make more useful for Sri Pariyava devotees

Sending

©2019 Periyava community dedicated for his devotees

or

Forgot your details?