குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று

Submit New Post!

553768_415881758452883_1971568690_n

குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று தான். குழந்தைகளிடம் காமகுரோத சிந்தனைகள் உண்டாவது இல்லை.

“குழந்தையாக இரு’

என்ற உபநிடதம் நமக்கு உபதேசிக்கிறது

Leave a reply

FEEDBACK

Your feedback is much important to enhance the experience of this portal and make more useful for Sri Pariyava devotees

Sending

©2019 Periyava community dedicated for his devotees

or

Forgot your details?