கடவுளே நமக்கு துணை!

Submit New Post!

250876_416874178353641_945978126_n

நம்மால் எல்லாம் செய்ய முடியும் என்ற கர்வம் சிறிதும் கூடாது. கடவுளின் துணையால் தான் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்று உணர்த்தவே தடுமாற்றம், குறை போன்றவை குறுக்கிடுகின்றன.

எந்தப் பணியையும் கடவுளை வேண்டிக் கொண்டு செய்ய வேண்டும்.

அது, அந்தப்பணியில் ஏற்படும் தவறுகளைக் களைந்து விடும்.

Leave a reply

FEEDBACK

Your feedback is much important to enhance the experience of this portal and make more useful for Sri Pariyava devotees

Sending

©2019 Periyava community dedicated for his devotees

or

Forgot your details?